SZKOLENIA W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  dla rad pedagogicznych - (3 godz. dydaktyczne)

TEMATYKA (3 godz. dydaktyczne)

PROWADZĄCY

1.     Ewaluacja pracy placówki oświatowej
2.     Nauczyciele w awansie zawodowym

Anna
Dzierżan

3.     Projekt edukacyjny wstępem do samokształcenia się ucznia w szkole
        ponadpodstawowej. Jak pracować metodą projektu?
4.     Tworzenie programów nauczania w kształceniu zawodowym
5.     Programy innowacyjne – zasady tworzenia i wprowadzania w szkole
6.     Drogi rozwoju zawodowego ujęte w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej

Halina
Maras-Pawliszyn

7.     Profesjonalne reprezentowanie organizacji. Budowanie wizerunku

Małgorzata Szeląg

8.    Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
9.    Logodydaktyka w szkole
10.  Uważność w edukacji
11.  Szkolny program zdrowia psychicznego
12.  Promocja zdrowia w społeczności szkolnej


Joanna
Baran

13.  Sztuka tworzenia dobrej współpracy z rodzicami drogą do sukcesu dziecka
       i satysfakcji zawodowej nauczyciela
14.  Agresja dziecięca w przedszkolu. Co warto wiedzieć i jak jej przeciwdziałać?
15.  Edukacja włączająca
16.  Kształtowanie postaw dzieci w wieku przedszkolnym,
       w tym postaw patriotycznych
17.  Metoda projektu w pracy z dzieckiem przedszkolnym
18.  Innowacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym
19.  Metody zuchowe w procesie działań wychowawczych w okresie
       przedszkolnym i wczesnoszkolny.
20.  Kreatywność czy aktywizacja? – przegląd metod  stosowanych w przedszkolu
21.  Obserwacja lekcji koleżeńskiej wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju
22.  Techniki plastyczne wykorzystywane w wychowaniu przedszkolnym
23.  Matematyka na wesoło - propozycje zabaw w wychowaniu przedszkolnym
24.  Listwy numeryczne w  edukacji matematycznej w przedszkolu wg M. Montessori
25.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
26.  Bezpieczeństwo w przedszkolu
27.  Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi
28.  Masy plastyczne inspiracją do bycia twórczym i nie tylko
29.  Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków
30.  Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego.
       Ćwiczenia gimnastyczne profilaktyką wad postawy u dzieci
31.  Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu
32.  Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
33.  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
34.  Jak pomóc dziecku panować nad emocjami?
35.  Dyscyplina w grupie oraz rozwój emocjonalny dziecka

Dorota
Błaszkiewicz

36.  Nowości w Microsoft Teams – organizowanie zdalnych spotkań
       z pełnym wykorzystaniem możliwości platformy
37.  Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej uczniowi i pracownikowi?
38.  Storytelling w pracy nauczyciela sposobem na ciekawe zaprezentowanie wiedzy


Krystyna
Błażewska

39.  Jak pomóc uczniowi rozwinąć skrzydła? – kreatywność, inicjatywność
       i przedsiębiorczość w szkolnym i pozaszkolnym świecie ucznia
40.  W jaki sposób nauczanie przedmiotowe może wpłynąć na wzrost
       samodzielności i przyszły rozwój  zawodowy uczniów?
41.  Wspomaganie uczniów w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej –
       udzielane wsparcia uczniom z uwzględnieniem  zróżnicowania
       ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych


Aleksandra Bobrowska

42.  Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z dzieckiem
       w wieku przedszkolnym
43.  Multimedialne programy edukacyjne – czyli jak zachęcić dziecko do nauki?

Beata
Bryk

44.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 
       na lekcjach matematyki
45.  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych
       oraz metod kształcenia na odległość

 
Agnieszka
Grabas

46.  WebQuest jako atrakcyjna odmiana metody projektów w nauczaniu
       na wszystkich poziomach
47.  Jak wykorzystać internet w nauczaniu?
48.  Doradztwo zawodowe w pracy wychowawcy i nauczaniu przedmiotowym


Zofia
Gońda-Ciupa

49.  Współpraca z rodzicami, blaski i cienie

Regina Hadryś

50.  Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej
51.  Zapobieganie dyskryminacji i metody przeciwdziałania
52.  Komunikacja nauczyciel – uczeń
53.  Budowanie zespołu klasowego
54.  Jak rozpoznać trudnego rodzica? - strategie postępowania
55.  Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole ogólnodostępnej
56.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna według przepisów prawa oświatowego
57.  Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
58.  Mutyzm wybiórczy – praca z uczniem na lekcji oraz rewalidacja
59.  Depresja – jak rozpoznać i zapobiegać?
60.  Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – innowacyjne metody działań


Beata
Herian

61.  Realizacja edukacji  zdrowotnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Dariusz Jaśkiewicz

62.  Nauczyciel w roli coacha
63.  Tworzenie materiałów edukacyjnych i ich wykorzystanie na lekcjach

Patrycja
Kozera

64.  Wykorzystywanie narzędzi oceniania kształtującego w zdalnym nauczaniu
65.  Innowacja pedagogiczna – od pomysłu do realizacji w życiu szkolnym

Beata
Kwiatoń-Czernik

66.  Dziecko z wadą słuchu – symptomy, diagnoza i terapia
67.  Kształtowanie i rozwój mowy dziecka – profilaktyka
68.  Dziecko z niepełnosprawnością w roli ucznia – diagnoza, terapia, edukacja


Aleksandra
Lignarska

69.  Kreatywność. Czym jest i jak wyzwalać kreatywność i myślenie twórcze?
70.  Stacjonarna i zdalna praca z programem NEARPOD
71.  Zdalne nauczanie za pośrednictwem platformy MS Teams
72.  TIK w pracy nauczyciela języka obcego
73.  Jakie narzędzia i metody pracy warto przejąć ze zdalnego nauczania
       do pracy stacjonarnej?


Bożena Maliszewska-Kozan

74.  Jak skutecznie wychowywać?
75.  TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
76.  Plan daltoński w wychowaniu przedszkolnym

 
Aneta Matląg-Konieczna

77.  Kultura wzmacnia! Projekty i wycieczki edukacyjne w kontekście
       rozwijania kompetencji kluczowych
78.  Edukacja to relacja – kompetencje cyfrowe i medialne w kontekście
       rozwoju kompetencji personalnych i społecznych
79.  Mówić, by słuchano – słuchać, by mówiono; skuteczna komunikacja
       w kontekście zdrowych relacji
80.  Analiza egzaminu ósmoklasisty
81.  IMPRO w szkole – uczenie (się) przez doświadczenie artystyczne
       (rozwój kompetencji kluczowych i wartości)
82.  Wdrażanie nowej podstawy programowej - rozwijanie samodzielności,
       innowacyjności i kreatywności uczniów
83.  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych
       oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie
       z technologii cyfrowych
84.  BohaterON i inne projekty społeczne jako sposoby nauczania i wychowania
85.  Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie
       postaw i respektowanie norm społecznychBarbara
Marchewa

86.  Motywacja uczniów do nauki
87.  Rola wychowawcy klasowego
88.  Współpraca nauczyciela z rodzicami
89.  Jak radzić sobie ze stresem?
90.  Wypalenie zawodowe nauczycieli
91.  Metody i formy pracy z dzieckiem uzdolnionymTeresa
Miś

90    Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez kształcenie postaw
        społecznych i patriotycznych uczniów podczas lekcji wychowawczych
91    Indywidualizacja kształcenia podczas zdalnego nauczania
92    Jak rozmawiać z rodzicami? Propozycje ciekawych wywiadówek
93    Różne narzędzia w wychowaniu do wartości oraz w kształtowaniu
        postaw społecznych i patriotycznych uczniów
94    Ocenianie kształtujące sposobem rozwijania samodzielności
        i kreatywności uczniów
95    Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o nową
        podstawę programową i europejskie ramy kwalifikacji
96    Innowacyjne metody i narzędzie w kształtowaniu kompetencji
        kluczowych i samokształceniu ucznia
97    Budowanie dobrych relacji szkoły z rodzicami uczniów
98    Jak pobudzić twórcze myślenie? – ćwiczenia rozwijające kreatywność
        i innowacyjność nauczycieli i uczniówLidia
Mucha

99    Kreatywne lekcje – uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności zajęć
100 Budowanie  warsztatu efektywnego nauczyciela i wychowawcy metodą
       treningu twórczości
101 Jak skutecznie otwierać umysły uczniów?- efektywna organizacja
       przestrzeni edukacyjnej i wychowawczej
102 Efektywne sposoby integrowania zespołu klasowego- budowanie zespołu
103 Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
      (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
      w praktyce


Alina
Oczowińska

104 Zgrane Grono – silny zespół. Lepsza jakość kształcenia i wychowania
105 Metody pracy przygotowujące  nauczyciela i ucznia do efektywnego
       kształcenia i samokształcenia na odległość jak i stacjonarnie
106 Skuteczne metody wyrównywania wiedzy u uczniów po nauczaniu zdalnym

 
Maria
Połomska-Wojtasik

107 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokumentacja, metody i formy
       prac z dzieckiem i rodziną
108 Alternatywne sposoby komunikacji – dialog z otoczeniem
109 Tworzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
110 Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
        stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
111 Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem
       ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii
       lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej


Joanna
Pycia

112  Metody coachingowe w pracy nauczyciela
113  Nauczanie zdalne – aktywizowanie i motywowanie ucznia do nauki 
       w obliczu stresu  i zagrożeń  płynących z internetu
114 Innowacja pedagogiczna – jak uatrakcyjnić pracę szkoły?


Joanna
Radziewicz

115  Edukacja ucznia z autyzmem
116  Zabawy plastycznych z elementami arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym
117  Zabawy plastycznych  z elementami arteterapii dla uczniów klas I-III

 
Małgorzata
Ryszka

118 Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
      – krok po kroku (stacjonarnie lub on-line: Zoom/MS Teams)
119  Zdalne nauczanie za pośrednictwem platformy Zoom (on-line)
120 Eksperyment, doświadczenie, obserwacja w nauczaniu przedmiotów
       przyrodniczych biologia, przyroda, chemia, geografia, fizyka/, matematyki
       i edukacji wczesnoszkolnej
121 Platforma epodreczniki.pl /poziom podstawowy/ - poznanie
       i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
122 Platforma epodreczniki.pl /poziom zaawansowany/
      - poznanie i praktyczne wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności platformy
123 Białe tablice  /Jamboard, Whiteboard.fi, Microsoft Whiteboard, Miro
       w edukacji zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej
124 Trening kompetencji miękkich – ćwiczenia praktyczne


Barbara
Rzeźniczak-Tkaczyńska

125   Internet w pracy nauczyciela
126  Otwarte zasoby edukacyjne
127  Sztuka prezentacji (nie tylko w PowerPoint)

 
Krzysztof
Stępień

128  Metody i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
129 Zmiana roli nauczyciela. Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się
130 Wdrażanie nowej podstawy programowej ze szczególny uwzględnieniem edukacji
       przyrodniczej. Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych
131 Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
132 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
133  Jak oceniać, aby ocenianie przyniosło pożądane efekty pedagogiczne?


Iwona Szczepanowska

134   Zadania nauczycieli wynikające z realizacji podstawy programowej
135   Kształtowanie umiejętności kluczowych ucznia – obowiązkiem szkoły
         na każdym etapie edukacyjnym
136   Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
         z podstawą programową
137   Monitorowanie realizacji podstawy programowej
138   Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie
         i potrzebach edukacyjnych
139   Mediacje rówieśnicze
140   W kierunku efektywnej edukacji – wykorzystanie najnowszej wiedzy
         z nauk pedagogicznych w procesie edukacyjnym
141   Uczenie się uczniów – najważniejszy cel dobrego nauczyciela
142   Bezpieczeństwo w szkole/placówce
143   Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodnie z prawem oświatowym
144   Ocenianie uczniów najtrudniejszym zadaniem nauczyciela - oceniam
         czy stawiam oceny?
145   Ocena rozwojowa - ocena szkolna jako wsparcie rozwoju ucznia
146   Indywidualizacja  procesu dydaktycznego
147   Program nauczania – być autorem czy modyfikatorem
148   Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego
        (modyfikacja programów nauczania)
149   Przepisy prawne ważne w pracy nauczycieli
150   Edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej
151   Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela
152   Tworzenie pozytywnego klimatu edukacyjno-wychowawczego szkoły
        warunkiem efektywnej realizacji procesów uczenia się

 

 

 

Grażyna
Tetelmajer

 

 

 

 

153   Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów
154   Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnych aplikacji
155   Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji

Jolanta
Turczyńska-Śpiewak

156  Niekonwencjonalna matematyka w konwencjonalnej edukacji wczesnoszkolnej
157  Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?
158  Nauka łatwa i przyjemna – czyli jak pomóc dziecku osiągnięć sukces?

 
Zofia
Wietrzyk

159  Roszczeniowy rodzic – jak sobie radzić?
160  Współpraca z rodziną/rodzicem
161  Uczeń w żałobie
162  Asperger – wyzwanie dla nauczyciela
163  Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
164  Dialog motywacyjny jako narzędzie do budowania relacji nauczyciel - uczeń
165  Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym uczniów w szkole
166  Uczeń z zaburzeniami psychicznymi
167  Tworzenie przyjaznej szkoły – przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci
       w świecie realnym i internecie


Anna
Włodarczyk

168  Ekokosmetyki z domowego laboratorium, czyli „zrób to sam” w harmonii
        z naturą dbając o zdrowie i o środowisko naturalne
169 Istota i zasady realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
       na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół
       – projekty czytelnicze promujące czytelnictwo i kulturę czytelniczą
170 Szkoła „zero waste” – rozwijanie postawy odpowiedzialności za
       środowisko naturalne oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach


Alicja
Wojtaszczyk

171  Jak wykorzystać metody aktywizujące w przedszkolu i szkole?
       – praktyczne   rozwiązania
172  Rola wychowawcy i nauczyciela w tworzeniu wizerunku szkoły
173  Konteksty gotowości do uczenia się matematyki
       – sposoby ich rozwijania w przedszkolu  i klasach I-III
174  Możliwości i potrzeby uczniów  - jak je rozpoznać i wykorzystać
        w planowaniu procesu nauczania?
175  Pomysły na indywidualizację nauczania w przedszkolu i szkole
176  Sposoby wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego i klas I-III
       – praktyczne rozwiązania
177  Metoda zuchowa w edukacji wczesnoszkolnej
178  Metoda projektu i eksperymentu w edukacji
179  Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem
        pomiaru dydaktycznego
180   Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej
        i programów nauczaniaBogumiła
Zawadzka

181  Prawo autorskie w praktyce szkolnej
182  Ochrona danych osobowych w szkole
183  Trening kreatywności – rozwijanie kreatywnego myślenia
        i umiejętności rozwiązywania problemów

 

Przemysław Ziółkowski

184   Województwo opolskie jako teren wycieczek szkolnych

Henryk Zug

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN. Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 25 zł od osoby lub 500 zł. Dla pozostałych szkół i placówek 45 zł od osoby lub 900 zł.

Załączniki:

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf