17 - 01 - 2021

Konsultant - Anna Dzierżan

 

 

  Anna Dzierżan

Zakres:

konsultant ds. informacji pedagogicznej

i systemu doskonalenia

Dyżur konsultacyjny:

PODN w Kluczborku ul. Mickiewicza 10

poniedziałek godz.13.00-16.00

Kontakt:

tel. PODN: 77/418-72-49

tel. kom.:  603 929 237

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SIEĆ KONSULTANTÓW I DORADCÓW METODYCZNYCH PODN W KLUCZBORKU

 witam w roku szkolnym 2020/2021

zapraszam serdecznie nauczycieli na szkolenia 

 

 

Nauczyciele rozpoczynający pracę

 

warsztaty

 

Podstawy awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Zapisy do 08.09.2020 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Proszę o podanie informacji: imię i nazwisko, nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć, adres e-mail

Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

10.09.2020

godz.: 15:30

 

 

Zainteresowani nauczyciele

 

warsztaty

 

Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela

Zapisy do 15.09.2020 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)

 

PODN

w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

 

16.09.2020

godz.: 15:30

 

2019-2020

 informacja MEN

Warszawa,  01 czerwca 2020 r.

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574, z późn. zm.). 

 Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania odbywany przez nauczyciela staż nie ulegnie przedłużeniu.

 Przepisy ww. rozporządzenia dopuszczają dokonywanie odpowiednich modyfikacji realizowanego przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego. Zatem jeżeli z uwagi na zmienione warunki kształcenia nie będzie możliwe zrealizowanie jakiegoś działania zaplanowanego przez nauczyciela, nauczyciel może dokonać odpowiedniej modyfikacji planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

 Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stanowi przeszkody do złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

  • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
  • w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela[1]. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeszkód do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych oraz postępowań egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

 

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku zatem wniosków o podjęcie postępowania złożonych do dnia 30 czerwca 2020 r., właściwy organ będzie obowiązany do przeprowadzenia odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz wydania decyzji do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz:

  1. w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
  2. w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
  3. w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

 

[1] W myśl § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Przepis ten stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów


 11.05.2020

CEO  przygotowało materiały dotyczące edukacji zdalnej, m.in. webinarium Jak oceniać w zdalnej edukacji?

ZAPRASZAM NA

https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna/

 

 


 


 

 Laureaci  V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU w roku szkolnym 2019/2020

kategoria LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Aleksandra Dereń

SLO w Kluczborku

II

Natalia Hanke

I LO w Oleśnie

III

Julia Pietras

I LO w Praszce

III

Dominika Gabrysch

ZSL-T w Kluczborku

kategoria TECHNIKUM

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Paulina Bednarska

ZSPiO w Nysie

II

Julia Lerch

ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

III

Emilia Christof

ZS w Dobrodzieniu

kategoria BRANŻOWA SZKOŁA

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Oleksandra Rychkova

ZS nr 1 w Kluczborku

 

 

 

wykłady dla nauczycieli - webinar

https://podyplomowe.info/wyklady-na-zywo/

zapraszam

 Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

https://www.gov.pl/web/nauka/bezplatne-lekcje-online-dla-dydaktykow-z-wykorzystaniem-technologii-informacyjno-komunikacyjnych


Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Kurs dostępny jest na platformie edukacyjnej https://navoica.pl.

 


 

zapraszam uczniów i nauczycieli do skorzystania z materiałów:

http://www.kuratorium.opole.pl/edukacja-historyczna-online-skorzystaj-z-zasobow-ipn/


Zdalne lekcje. Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi.

 

Informujemy, że na portalu gov.pl zostały umieszczone propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej w tym szkoły średniej i szkoły branżowej I stopnia. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych na portalu materiałów. Wszystkie materiały są dostępne na portalu

gov.pl/web/zdalne lekcje.

 

 


 

ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW V. WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU NA ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE W DNIU 11 MARCA 2020 DO PODN W KLUCZBORKU O GODZ. 12:15


 


zapraszam nauczycieli stażystów realizujących staż na stopień nauczyciela kontraktowego

 

 

 

warsztaty

Realizacja obowiązków nauczyciela stażysty

Zapisy do 22.11.2019 r. na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODN w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

26.11.2019

godz.15:30

 

 

 


 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 maja 2019  r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019.1045) oraz Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko  dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017.1597 ze zm.)

 

ogłasza nabór na

KURS KWALIFIKACYJNY

Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty

liczba godz. 230

Celem kursu  jest przygotowanie nauczycieli i nadanie kwalifikacji

do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki

 

Planowany termin realizacji: październik 2019 r.-czerwiec 2020

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku, ul. Byczyńska 7

 

Koszt: 1 000,00 zł

Płatność w ratach

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do 5.10.2019 r. pod adresem:

PODN, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork lub

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel./fax.: 77-418-72-49

Zainteresowani udziałem w kursie kwalifikacyjnym, oprócz zgłoszenia, winni przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 2018/2019

INFORMACJA Z OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

 

Szanowni Państwo

 

Zespół Edukacji Historycznej ORE zaprasza w dniach od 17 - 19 września 2018 r. na szkolenie pt. "Losy polityków,pisarzy i publicystów okresu międzywojennego w państwie komunistycznym w latach 1944 - 56". Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator pokrywa koszty wyżywienia i noclegów, nie zapewnia natomiast zwrotu kosztów podróży. Zapisy na szkolenie prowadzone są na stronie ORE.

 


Zapraszam na szkolenia 2018/2019:

LP.

NUMER FORMY

TEMAT

PLANOWANY
TERMIN

ILOŚĆ
GODZIN

 CENA

MIEJSCE

1.

104/W

Podstawy awansu zawodowego nauczyciela stażysty

12 września 2018 r.

godz. 15:30

5

40 zł

(60 zł*)

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
ul. Byczyńska 7

             

2

107/w

Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela

26 września 2018 r.

godz. 15:30

6

60 zł

(72 zł*)

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
ul. Byczyńska 7

 

             
             
             
             

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi nabór zgłoszeń do nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Nagroda jest przyznawana dla nauczycieli, którzy: 

  • uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych,
  • odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej,
  • realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież,
  • ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny.

Więcej informacji pod linkiem: 

http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci/news/czekamy-na-zgloszenia-do-nagrody-ireny-sendlerowej


ad