12 - 07 - 2020

Specjaliści współpracujący

 

Zofia Gońda-Ciupa – nauczyciel dyplomowany, b. doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów informatycznych, długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk oraz egzaminu maturalnego z informatyki, autorka wielu programów doskonalenia nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu, lider i propagator kształcenia na odległość, w szczególności na platformie Moodle. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą oraz w szkoleniu kadry szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 


 

Aleksandra Lignarska – nauczyciel dyplomowany, b. doradca metodyczny kształcenia specjalnego i integracyjnego, pedagog specjalny, nauczyciel akademicki, przewodnicząca Kluczborskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, praktyk w zakresie terapii pedagogicznej oraz w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, autorka i organizatorka konkursu „Dziecięca poezja mówiona i śpiewana” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami psychofizycznymi, promotorka treningu słuchowego metodą Alfreda Tomatisa oraz kinezjologii edukacyjnej, autorka wielu publikacji oraz innowacji pedagogicznej ,,Nauka poprzez zabawę" skierowanej do dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. Opiniująca wiele programów i innowacji dotyczących pracy indywidualnej i grupowej z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, założycielka Centrum Terapeutycznego w Kluczborku „JESTEM”.

 


 


Halina Maras-Pawliszyn - nauczyciel dyplomowany, b. doradca metodyczny, długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych branży gastronomiczno-spożywczej, przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, twórczyni i organizatorka konkursów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie żywności i  żywienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, asystent i pełnomocnik systemu zarządzania jakością z certyfikatem wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, egzaminator w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, autorka materiałów dydaktycznych, rzeczoznawca ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, trenerka w zakresie przygotowania do monitorowania podstawy programowej kształcenia zawodowego.

 


 

Teresa Miś – nauczyciel konsultant ds. wychowania i pomocy pedagogicznej w latach 2004–2012,nauczyciel dyplomowany, b. dyrektor szkoły, b. doradca metodyczny WOM w Opolu, wieloletni pedagog szkolny, działaczka samorządu terytorialnego, koordynator zespołu doradców metodycznych w powiecie kluczborskim w latach 2000–2003, edukator, ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener  programu Ekspert, autorka i współautorka wielu programów doskonalenia, materiałów szkoleniowych i publikacji pedagogicznych, posiada II stopień specjalizacji, nauczyciel akademicki.

 

 

 


 

Alina Oczowińska  – nauczyciel dyplomowany, szkolny organizator rozwoju edukacji, szkoleniowiec, trener kompetencji  osobistych i społecznych, autorka i współautorka programów doskonalenia, materiałów szkoleniowych i publikacji pedagogicznych.

 

 

 

 


 

Piotr Pawlikowski – nauczyciel doradca metodyczny nauczycieli matematyki w latach 2005-2013, nauczyciel dyplomowany, członek zarządu głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, redaktor Wrocławskiego Portalu Matematycznego, autor książek „W krainie wielościanów. Zrób sobie bryłkę”, „Matematyczne wyszywanki. Sztuka kreślenia nitką” oraz wielu innych publikacji edukacyjnych dla nauczycieli (publikowanych w czasopismach „Magazyn Miłośników Matematyki”, „Delta”, „Nauczyciele i Matematyka”, „MathematicsTeaching”), autor polskich wersji programów edukacyjnych Wingeom oraz PolyPro, pomysłodawca i organizator konkursów – „Mistrzostwa w rozwiązywaniu łamigłówek” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz „Kluczborskiego Konkursu Matematycznego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, autor wystaw modeli wielościanów, współautor próbnych arkuszy maturalnych do zakresu podstawowego z matematyki wydawnictwa Pazdro.

 


 

Joanna Piłat – nauczyciel doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w latach 2004-2013, nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej i egzaminu maturalnego z historii i WOS przy OKE, szkolny organizator rozwoju edukacji, autorka innowacji pedagogicznej „Prawo na co dzień” oraz wielu publikacji wydawanych w czasopismach dla nauczycieli, inicjatorka i realizatorka cyklu konferencji historycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, koordynatorka wielu przedsięwzięć dla uczniów i nauczycieli dotyczących historii i edukacji obywatelskiej, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum „Źródła mówią…”, trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, czynnie współpracująca z Polskim Towarzystwem Historycznym i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

 


 

Maria Jolanta Rymarz – nauczyciel doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w latach 2010-2013, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, organizatorka konkursu dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej  „Matematyczne potyczki”.

 

 

 

 


 

Elżbieta Szaran – nauczyciel dyplomowany, b. doradca metodyczny fizyki z astronomią, podstaw przedsiębiorczości i edukacji humanitarnej, egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki OKE, autorka i realizatorka projektu tworzenia szkolnych Klubów 8 – młodzieżowego wolontariatu na terenie województwa opolskiego, inicjatorka realizacji Ogólnopolskiego Konkursu 8 Wspaniałych na terenie powiatów oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego oraz Opolskiego Pleneru Wolontariuszy, inicjatorka rozwoju młodzieżowej samorządności i przedsiębiorczości, autorka programu Festiwalu Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorcza szkoła - przedsiębiorczy uczniowie”, lokalna koordynatorka projektu „Polscy Fizycy w CERN”, aktywna, twórcza i kreatywna organizatorka wielu przedsięwzięć dla nauczycieli i uczniów, autorka i współautorka wielu programów doskonalenia i materiałów szkoleniowych.

 


 

Iwona Baldy – nauczycielka języka polskiego ZSO w Kluczborku, były doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego (2004-2016) roku, nauczyciel dyplomowany, egzaminator w zakresie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego OKE, ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, szkolny organizator rozwoju edukacji, autorka wielu materiałów szkoleniowych i publikacji, które ukazały się nakładem PODN, twórczyni formuły konkursu dla gimnazjalistów pn. Dyktando, rejonowa koordynatorka ogólnopolskiego konkursu Ojczyzny Polszczyzny, nauczycielka kreatywna, nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy, współpracująca z wieloma pracownikami naukowymi, których pozyskuje do pracy z nauczycielami, lider szkolenia Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego, lokalna liderka Filmoteki Szkolnej.

 


 

Danuta Woźniak-Ryńca – nauczyciel dyplomowany, terapeuta, edukator, trener kompetencji społecznych, ewaluator placówek edukacyjnych,b. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, b. kierownik  zespołu samokształceniowego dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie,  autorka i współautorka wielu programów doskonalenia, materiałów szkoleniowych i publikacji pedagogicznych.

 

 

 

 


 

Jolanta Wielgosz-Bazan – nauczyciel dyplomowany, b. dyrektor szkoły, szkoleniowiec, coach, trener, autorka i współautorka wielu programów doskonalenia, materiałów szkoleniowych i publikacji pedagogicznych.

 

 

 

 


 

Aleksandra Wośko – nauczyciel doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego w latach 2004-2010, nauczyciel dyplomowany, b. doradca metodyczny WOM w Opolu,  długoletni nauczyciel przedszkola, b. ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, b. dyrektor przedszkola, posiada II stopień specjalizacji zawodowej, autorka wielu materiałów metodycznych, propaguje nowoczesne metody nauczania w wychowaniu przedszkolnym, środki dydaktyczne oraz innowacje pedagogiczne, współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz edukacji m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza, oraz Pracownią Pedagogiczną Doroty Dziamskiej, jest pomysłodawczynią i organizatorką konkursu plastycznego dla przedszkolaków „Nasza Europa”, wspaniała organizatorka doskonalenia nauczycieli wychowania przedszkolnego o charakterze praktycznym.

 


 

Bogumiła Zawadzka – nauczyciel doradca metodyczny nauczycieli kształcenia zintegrowanego w latach 2004-2010, nauczyciel dyplomowany, długoletni nauczyciel kształcenia zintegrowanego, b. dyrektor szkoły, b. przewodnicząca zespołu samokształceniowego dyrektorów szkół gminy Kluczbork, członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Organizacyjnego Szkół, lider projektu „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”, autorka i współautorka wielu programów doskonalenia dla nauczycieli, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej  „Matematyczne potyczki”, twórcza i kreatywna, organizatorka wielu imprez edukacyjnych dla uczniów z zakresu ekologii, nauczyciel akademicki.

 


 

Jan Ziółkowski – nauczyciel doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego w latach 2005-2010, nauczyciel dyplomowany, długoletni nauczyciel wychowania fizycznego, Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego w Kluczborku, organizator wielu imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, trener II klasy w piłce siatkowej, instruktor narciarstwa alpejskiego, wychowawca wielu reprezentantów Polski w tej dyscyplinie, autor wielu publikacji metodycznych z zakresu różnych dyscyplin wychowania fizycznego, autor i współautor wielu programów doskonalenia i materiałów szkoleniowych.

 

 


 

Przemysław Ziółkowski – nauczyciel doradca metodyczny w latach 2010-2013 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i programów europejskich, nauczyciel dyplomowany, szkolny organizator rozwoju edukacji, egzaminator w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, pomysłodawca i organizator Konkursu o Unii Europejskiej dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, instruktor piłki siatkowej, trener Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, autor i współautor programów doskonalenia i materiałów szkoleniowych.

 

 


 

Henryk Zug – nauczyciel dyplomowany,  b. doradca metodyczny nauczycieli geografii, turystyki szkolnej i edukacji regionalnej, b. dyrektor szkoły, autor innowacji pedagogicznych, doradca metodyczny WOM w Opolu w latach 1996-2000, koordynator Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Oleśnie w latach 2000-2005, doradca metodyczny w PODN w Kluczborku w latach 2005-2010, egzaminator egzaminu maturalnego z geografii OKE, członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu Geograficznego dla gimnazjów, pomysłodawca i organizator Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim, wieloletni działacz samorządu terytorialnego, zaangażowany w doskonalenie w zakresie organizacji turystyki szkolnej, autor i współautor wielu materiałów szkoleniowych, licencjonowany pilot wycieczek.