SZKOLENIA dla RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN
na rok szkolny 2022/2023

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN.
Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 30 zł od osoby lub 600 zł.
Dla pozostałych szkół i placówek 50 zł od osoby lub 1000 zł.

Załączniki:
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf

TEMATYKA (3 godz. dydaktyczne)
PROWADZĄCY
 
1.     Nauczyciele w awansie zawodowym
Anna
Dzierżan
 
2.     Tworzenie programów nauczania w kształceniu zawodowym
3.     Programy innowacyjne – zasady tworzenia i wprowadzania w szkole
4.     Założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako koncepcja uczenia się przez całe życie
 
Halina
Maras-Pawliszyn
 
5.     Profesjonalne reprezentowanie organizacji. Budowanie wizerunku
Małgorzata
Szeląg
 
6.     Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
7.     Logodydaktyka w szkole
8.     Uważność w edukacji
9.     Szkolny program zdrowia psychicznego
10.  Promocja zdrowia w społeczności szkolnej
 
Joanna
Baran
 
11.  Sztuka tworzenia dobrej współpracy z rodzicami drogą do sukcesu dziecka i satysfakcji zawodowej nauczyciela
12.  Agresja dziecięca w przedszkolu. Co warto wiedzieć i jak jej przeciwdziałać?
13.  Edukacja włączająca
14.  Kształtowanie postaw dzieci w wieku przedszkolnym, w tym postaw patriotycznych
15.  Metoda projektu w pracy z dzieckiem przedszkolnym
16.  Innowacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym
17.  Metody zuchowe w procesie działań wychowawczych w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
18.  Kreatywność czy aktywizacja? – przegląd metod  stosowanych w przedszkolu
19.  Obserwacja lekcji koleżeńskiej wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju
20.  Techniki plastyczne wykorzystywane w wychowaniu przedszkolnym
21.  Matematyka na wesoło - propozycje zabaw w wychowaniu przedszkolnym
22.  Listwy numeryczne w  edukacji matematycznej w przedszkolu wg M. Montessori
23.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
24.  Bezpieczeństwo w przedszkolu
25.  Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi
26.  Masy plastyczne inspiracją do bycia twórczym i nie tylko
27.  Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków
28.  Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Ćwiczenia gimnastyczne profilaktyką wad postawy u dzieci
29.  Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu
30.  Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
31.  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
32.  Jak pomóc dziecku panować nad emocjami?
33.  Dyscyplina w grupie oraz rozwój emocjonalny dziecka
34.  Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w przedszkolu – zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych, w tym komunikacyjnych – zadaniem doskonalącym kompetencje nauczyciela
35.  Cele edukacji ekologicznej w wieku przedszkolnym – uczymy ekologii poprzez zabawę
36.  Wzmacnianie roli środowiska rodzinnego w działaniach wychowawczych
 
 
 
 
 
Dorota
Błaszkiewicz
 
37.  Na czym polega fenomen fińskiego systemu edukacji? Co możemy zaadoptować w polskiej szkole?
38.  Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej uczniowi i pracownikowi?
 
Krystyna
Błażewska
 
39.  Jak pomóc uczniowi rozwinąć skrzydła? – kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość w szkolnym i pozaszkolnym świecie ucznia
40.  W jaki sposób nauczanie przedmiotowe może wpłynąć na wzrost samodzielności i przyszły rozwój  zawodowy uczniów?
41.  Wspomaganie uczniów w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej – udzielane wsparcia uczniom z uwzględnieniem  zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
42.  Diagnoza i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów
43.  Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – jak wdrażać w szkole podstawowej iponadpodstawowej?
 
 
Aleksandra Bobrowska
 
44.  Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
45.  Multimedialne programy edukacyjne – czyli jak zachęcić dziecko do nauki?
 
Beata
Bryk
 
46.  Znam, stosuję i polecam pedagogikę planu daltońskiego w edukacji   wczesnoszkolnej i przedszkolnej
47.  Praktyczne metody i formy pracy z uczniami, które zachęcają do nauki
48.  Nauczyciel współorganizujący, jak współpracować z nauczycielem wiodącym?
49.  Projekty edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
50.  Klub gier planszowych- jako ciekawa forma zajęć pozalekcyjnych
 
 
Regina
Hadryś
51.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów  na lekcjach matematyki
52.  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość
 
Agnieszka
Grabas
 
53.  Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Dariusz
Jaśkiewicz
54.  Nauczyciel w roli coacha
55.  Tworzenie materiałów edukacyjnych i ich wykorzystanie na lekcjach
Patrycja
Kozera
 
56.  Wykorzystywanie narzędzi oceniania kształtującego w zdalnym nauczaniu
57.  Innowacja pedagogiczna – od pomysłu do realizacji w życiu szkolnym
      
Beata
Kwiatoń-Czernik
 
58.  Dziecko, uczeń z wadą słuchu – symptomy i terapia
59.  Kształtowanie i rozwój mowy dziecka – profilaktyka
60.  Dziecko z niepełnosprawnością w roli ucznia – diagnoza, terapia, edukacja
 
Aleksandra
Lignarska
 
61.  Kreatywność. Czym jest i jak wyzwalać kreatywność i myślenie twórcze?
62.  Stacjonarna i zdalna praca z programem NEARPOD
63.  Zdalne nauczanie za pośrednictwem platformy MS Teams
64.  Jakie narzędzia i metody pracy warto przejąć ze zdalnego nauczania do pracy stacjonarnej?
 
Bożena Maliszewska-Kozan
 
65.  Jak skutecznie wychowywać?
66.  TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
67.  Plan daltoński w wychowaniu przedszkolnym
68.  Jak rozmawiać z rodzicem na temat trudności dziecka?
69.  Trudne zachowania czy trudne dziecko, jak pomóc dziecku
70.  O organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 
 
Aneta Matląg-Konieczna
 
71.  Edukacja to relacja – kompetencje cyfrowe i medialne w kontekście rozwoju kompetencji personalnych i społecznych
72.  Mówić, by słuchano – słuchać, by mówiono; skuteczna komunikacja w kontekście zdrowych relacji
73.  „Masz całe życie, aby nauczyć się żyć” – koncepcja uczenia się przez całe życie.\
74.  Wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym - rozwijanie kompetencji społecznych i językowych
 
 
Barbara
Marchewa
 
75.  Motywacja uczniów do nauki
76.  Współpraca nauczyciela z rodzicami
77.  Jak radzić sobie ze stresem?
78.  Wypalenie zawodowe nauczycieli
 
Teresa
Miś
79.  Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez kształcenie postaw społecznych
i patriotycznych uczniów podczas lekcji wychowawczych
80.  Indywidualizacja kształcenia podczas zdalnego nauczania
81.  Jak rozmawiać z rodzicami? Propozycje ciekawych wywiadówek
82.  Różne narzędzia w wychowaniu do wartości oraz w kształtowaniu postaw społecznych i patriotycznych uczniów
83.  Ocenianie kształtujące sposobem rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów
84.  Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o nową podstawę programową i europejskie ramy kwalifikacji
85.  Innowacyjne metody i narzędzie w kształtowaniu kompetencji kluczowych i samokształceniu ucznia
86.  Budowanie dobrych relacji szkoły z rodzicami uczniów
87.  Jak pobudzić twórcze myślenie? – ćwiczenia rozwijające kreatywność i innowacyjność nauczycieli i uczniów
 
Lidia
Mucha
 
88.  dePRESJA kontra nastolatki – jak radzić sobie z uczniem w depresji?
89.  Okres dojrzewania – czego nie wiedzą dorośli?
90.  Uczeń wysokowrażliwy – kto to taki?
 
Monika
Nowak
 
91.  Trening kreatywności – jak pobudzać mózg do twórczego myślenia?
92.  Efektywne sposoby integrowania zespołu klasowego- budowanie zespołu
93.  Jak mobilizować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach? – dobre praktyki
 
Alina
Oczowińska
 
94.  Szkoła atrakcyjna jakościowo, jak to osiągnąć?
95.  Zostań Superbelfrem. Sposoby budowania autorytetu w dobie kryzysu  wartości
96.  Storytelling w praktyce szkolnej
97.  Zgrane Grono – silny zespół. Lepsza jakość kształcenia i wychowania
98.  Metody pracy przygotowujące  nauczyciela i ucznia do efektywnego kształcenia i samokształcenia na odległość
99.  Skuteczne metody wyrównywania wiedzy u uczniów po nauczaniu zdalnym
 
Maria
Połomska-Wojtasik
 
100. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokumentacja, metody i formy pracy z dzieckiem i rodziną
101. Alternatywne sposoby komunikacji – dialog z otoczeniem
102. Tworzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
103.  Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
104. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 
 
Joanna
Pycia
 
105. Metody coachingowe w pracy nauczycieli
106.  Innowacja pedagogiczna – jak uatrakcyjnić pracę szkoły?
107.  Programy Book Creator. Nearpod i Canva ułatwiające pracę na lekcjach
 
Joanna
Radziewicz
 
108. Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – krok po kroku
109. Eksperyment, doświadczenie, obserwacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych/biologia, przyroda, chemia, geografia, fizyka/, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej
110.  Platforma epodreczniki.pl /poziom podstawowy/ - poznanie i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
111. Platforma epodreczniki.pl /poziom zaawansowany/ - poznanie i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
112. Białe tablice /Jamboard, Whiteboard.fi, Microsoft Whiteboard, Miro/ w edukacji zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej
113. Trening kompetencji miękkich – ćwiczenia praktyczne
 
Barbara
Rzeźniczak-Tkaczyńska
 
114. Internet w pracy nauczyciela
115.  Otwarte zasoby edukacyjne
116.  Sztuka prezentacji (nie tylko w PowerPoint)
 
Krzysztof
Stępień
117. Zmiana roli nauczyciela. Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się
118. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne
119. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
120. Rozwijanie kreatywności i postaw innowacyjnych uczniów
121. Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych
 
 
Iwona Szczepanowska
122. Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – WOPFU, IPET
123. Zadania nauczycieli wynikające z realizacji podstawy programowe
124. Kształtowanie umiejętności kluczowych ucznia – obowiązkiem szkoły na każdym etapie edukacyjnym
125. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawą programową
126. Monitorowanie realizacji podstawy programowej
127. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych
128. Mediacje rówieśnicze
129. W kierunku efektywnej edukacji – wykorzystanie najnowszej wiedzy z nauk pedagogicznych w procesie edukacyjnym
130. Uczenie się uczniów – najważniejszy cel dobrego nauczyciela
131. Bezpieczeństwo w szkole/placówce
132. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodnie z prawem oświatowym
133. Ocenianie uczniów najtrudniejszym zadaniem nauczyciela - oceniam czy stawiam oceny?
134. Ocena rozwojowa - ocena szkolna jako wsparcie rozwoju ucznia
135. Indywidualizacja  procesu dydaktycznego
136. Program nauczania – być autorem czy modyfikatorem
137. Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego (modyfikacja programów nauczania)
138. Przepisy prawne ważne w pracy nauczycieli
139. Edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej
140. Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela
141. Tworzenie pozytywnego klimatu edukacyjno-wychowawczego szkoły warunkiem efektywnej realizacji procesów uczenia się
 
 
 
 
 
Grażyna
Tetelmajer
 
142. Jak budować karierę dziecka/ucznia od najmłodszych lat? – (nie)wykorzystanie możliwości uczniów SPE
Grażyna Tetelmajer,
 Beata Bryk
143. Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów
144. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnych aplikacji
145. Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji
 
Jolanta
Turczyńska-Śpiewak
146. Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
147. Skuteczna współpraca z rodzicami
148. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
149. Jak nauczyć dzieci tabliczki mnożenia?
150. Od głoski do zdania, czyli jak nauczyć dzieci czytać?
151.  Niekonwencjonalna matematyka w konwencjonalnej edukacji wczesnoszkolnej
152.  Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej?
 
Zofia
Wietrzyk
153. Roszczeniowy rodzic – jak sobie radzić?
154.  Współpraca z rodziną/rodzicem
155.  Uczeń w żałobie
156.  Asperger – wyzwanie dla nauczyciela
157.  Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
158.  Dialog motywacyjny jako narzędzie do budowania relacji nauczyciel – uczeń
159.  Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym uczniów w szkole
160.  Uczeń z zaburzeniami psychicznymi
161.  Tworzenie przyjaznej szkoły – przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci w świecie realnym 
  i internecie
 
Anna
Włodarczyk
 
162. Ekokosmetyki z domowego laboratorium, czyli „zrób to sam” w harmonii z naturą
163. Szkoła promująca zero waste, czyli jak mniej śmiecić – ekonomicznie o ekologii
164. Istota i zasady realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021 – 2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, biblioteki szkolne i pedagogiczne
165. Szkoła „zero waste” – rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach
166. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – rozwijanie umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie
 
 
Alicja
Wojtaszczyk
 
167. Metody aktywizujące skutecznym sposobem na kształtowanie wiedzy i umiejętności w przedszkolu i szkole – praktyczne rozwiązania
168. Możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci podstawą planowania indywidualizacji na zajęciach
169. Metoda projektu i eksperymentu w edukacji – jak uatrakcyjnić zajęcia w przedszkolu i klasach I-III
170. Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej i programów nauczania
171. Ciekawa matematyka w przedszkolu i szkole ułatwiająca kształcenie wiedzy i umiejętności matematycznych – przykładowe rozwiązania
172. Jak oceniać wiedzę i umiejętności ucznia nie stawiając mu stopnia
173. Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole – jak wspierać zdolności dzieci w praktyce
174. Jak uczyć by uczniowie chcieli się uczyć – nowa jakość nauczycielskiej praktyki
175. Rola wychowawcy i nauczyciela w tworzeniu wizerunku przedszkola i szkoły
 
 
 
 
Bogumiła
Zawadzka
 
176. Prawo autorskie w praktyce szkolnej
177. Ochrona danych osobowych w szkole
178. Trening kreatywności – rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów
 
Przemysław Ziółkowski
 
179. Województwo opolskie jako teren wycieczek szkolnych
Henryk
Zug

 

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN.

Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 30 zł od osoby lub 600 zł.

Dla pozostałych szkół i placówek 50 zł od osoby lub 1000 zł.

Załączniki:

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf